THÔNG BÁO V/v Danh Sách Giao Dịch Ký Quỹ tại KIS được áp dụng từ ngày 11/09/2023 - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam