Trung tâm phân tích

Tin tức & Sự kiện

Xem tất cả

07

Tháng 08

Thông báo đăng ký đấu giá CTCP Phát triển Công trình Viễn thông

Tên Doanh nghiệp Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá 2.450.000 (Hai triệu bốn trăm năm mươi nghìn) cổ phần Mệnh giá 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phần Giá khởi điểm 21.801 ( Hai mốt nghìn tắm trăm linh một) đồng/ cổ phần Bước khối lượng...

Chỉ số chứng khoán