• TOP 10 <BR>THỊ PHẦN <BR>MÔI GIỚI 2019

  TOP 10
  THỊ PHẦN
  MÔI GIỚI 2019

 • MÔI TRƯỜNG <BR> CHUYÊN NGHIỆP

  MÔI TRƯỜNG
  CHUYÊN NGHIỆP

Trung tâm phân tích

Tin tức & Sự kiện

Xem tất cả

03

Tháng 04

Thông báo đăng ký đấu giá CTCP Cấp nước Quảng Bình

Tên Doanh nghiệp Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá 2.395.000 (Hai triệu ba trăm chín mươi lăm nghìn) cổ phần Mệnh giá 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phần Giá khởi điểm 16.800 (Mười sáu nghìn tám trăm) đồng/cổ phần Bước khối lượng 100 (Một trăm) cổ phần...

03

Tháng 04

Thông báo đăng ký đấu giá CTCP Tập đoàn Tân Mai

Tên Doanh nghiệp Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá 7.216.576 (Bảy triệu hai trăm mười sáu nghìn năm trăm bảy mươi sáu) cổ phần Mệnh giá 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phần Giá khởi điểm 11.500 (Mười một nghìn năm trăm) đồng/cổ phần Bước khối lượng...

03

Tháng 04

Thông báo đăng ký đấu giá CTCP Ắc quy Tia sáng

Tên Doanh nghiệp Công ty Cổ phần Ắc quy Tia sáng Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá 3.440.452 (Ba triệu bốn trăm bốn mươi nghìn bốn trăm năm mươi hai) cổ phần Mệnh giá 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phần Giá khởi điểm 32.800 (Ba mươi hai nghìn tám trăm) đồng/cổ phần Bước khối...

03

Tháng 04

Thông báo đăng ký đấu giá CTCP Pin Hà Nội

Tên Doanh nghiệp Công ty Cổ phần Pin Hà Nội Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá 1.523.433 (Một triệu năm trăm hai mươi ba nghìn bốn trăm ba mươi ba) cổ phần Mệnh giá 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phần Giá khởi điểm 29.700 (Hai mươi chín nghìn bảy trăm) đồng/cổ phần Bước khối lượng...

Chỉ số chứng khoán