Thông báo: V/v Cập nhật chứng minh nhân dân sang căn cước công dân