PVR: Công bố về việc ký hợp đồng kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính 2018 - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam