KIDO sắp nới room ngoại lên 100% - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam