Thông báo V/v Báo cáo kết quả phân phối Chào bán bổ sung lần 1 Chứng quyền có bảo đảm đợt 38 - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam