Thông báo đăng ký đấu giá CTCP Phát triển Công trình Viễn thông - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam