Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Cổ phần Giải trí Quốc tế Lợi Lai - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam