Mục tiêu tăng trưởng 6,5-6,7% năm 2018 của Việt Nam vẫn khả thi - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam