EVNGenco1: Tháng 8/2018, đặt mục tiêu phê duyệt phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam