CBTT V/v: CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam được cấp Giấy chứng nhận chào bán bổ sung Chứng quyền có bảo đảm - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam