Nộp tiền thông qua tài khoản định danh của KIS tại Ngân hàng BIDV