Hướng dẫn CBTT cho người nội bộ và người có liên quan