Thông báo: V/v Phát hành, chào bán bổ sung 01 chứng quyền có bảo đảm đợt 38 - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam