KIS PHÁT HÀNH 12 MÃ CHỨNG QUYỀN MỚI - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam