Thông báo V/v: Tài liệu đại hội đồng cổ đông bất thường bằng văn bản 2019 - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam