Thông báo: V/v Phát hành và chào bán bổ sung chứng quyền có bảo đảm CMSN1902 - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam