Thông báo V/v: Phát hành và chào bán 2 mã chứng quyền có bảo đảm đợt 4 - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam