Thông báo: V/v Phát hành, chào bán bổ sung 8 mã chứng quyền có bảo đảm đợt 24,25 - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam