Thông báo: V/v Phát hành, chào bán 07 chứng quyền có bảo đảm đợt 23 - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam