Thông báo V/v Danh Sách Giao Dịch Ký Quỹ tại KIS được áp dụng từ ngày 17/03/2023 - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam