Thông báo V/v: CBTT: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của chứng quyền CVJC1901 và CSBT1901 - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam