Thông báo V/v: CBTT – Chứng quyền CVRE1901: Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm. - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam