Thông báo hủy tổ chức bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Phà An Giang - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam