Thông báo hủy tổ chức bán đấu giá cả lô cổ phần của Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam