Thông báo đăng ký đấu giá TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam