Thông báo đăng ký đấu giá Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam