Thông báo đăng ký đấu giá Tổng Công ty Hàng Không Việt Nam – CTCP - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam