Thông báo đăng ký đấu giá Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam