Thông báo đăng ký đấu giá Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam