Thông báo đăng ký đấu giá của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam