Thông báo đăng ký đấu giá của Tổng công ty IDICO – CTCP (IDICO) - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam