Thông báo đăng ký đấu giá của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam