Thông báo đăng ký đấu giá của Công ty Cổ phần Rau quả Thực Phẩm An Giang - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam