Thông báo đăng ký đấu giá của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam