Thông báo đăng ký đấu giá CTCP Tôn Vikor - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam