Thông báo đăng ký đấu giá CTCP Tập đoàn Tân Mai - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam