Thông báo đăng ký đấu giá Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam