Thông báo đăng ký đấu giá Công ty TNHH MTV Cấp Thoát Nước Lâm Đồng - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam