Thông báo đăng ký đấu giá Công ty TNHH Một thành viên In Tổng hợp Bình Dương - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam