Thông báo đăng ký đấu giá Công ty TNHH Một thành viên Cà Phê Gia Lai - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam