Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Tài chính cổ phần Điện lực - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam