Thông báo đăng ký đấu giá Công ty mẹ – Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam