Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Cổ phần Xi măng Phú Thọ - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam