Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng mỏ - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam