Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam