Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam