Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam