Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Cổ phần Năng lượng Sông Hồng - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam