Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam